PIGMENTS EN POLS

El color tractat per a obtenir el millor de si mateix

Desenvolupem fórmules en sec de pigments predispersos en pols tant en estat pur com en base a qualsevol suport dispersant. Els alts graus de dispersió i homogeneïtat aconseguits n’augmenten el rendiment i en faciliten l’aplicació.

Els pigments en pols tenen aplicacions tan diverses com l’acoloriment d’àrids, PVC, resines, fustes sintètiques, etc.

Si és precís, també podem col.laborar prestant serveis de mescla, homogeneïtzació o envasat.

 

 

 

cuadrados_color                                                                taburete